Welkom bij het China Café, al meer dan 15 jaar de plek waar professionals die dagelijks met China bezig zijn elkaar ontmoeten en kennis delen.

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL

Het China Café is sinds jaar en dag dé ontmoetingsplek waar ondernemers, professionals en studenten elkaar treffen om te luisteren en in gesprek te gaan met gastsprekers die hun kennis over China delen.  De China Cafés zijn laagdrempelige, informele bijeenkomsten met accent op het zakenleven en toegankelijk voor iedereen. Zij belichten China-achtergronden op een zo veelzijdig mogelijke manier.

Verslag CHINA CAFE 11 december in Utrecht
met gastspreker John van de Water van Next architects

De Chinese vastgoedmarkt – wat is er aan de hand?

Afgelopen maandag (11 dec 2023) hebben we weer met succes een verhelderende sessie gehouden van het VNC China Café, de plek waar professionals die veel met China te maken hebben elkaar ontmoeten en kennis delen.

Onder de kop “De Chinese vastgoedmarkt – wat is er aan de hand?” werd onze gast, John van de Water, oprichter en eigenaar van Next Architecture in Beijing, door Lilian Kranenburg van het China Café geïnterviewd. Hij gaf ons een fascinerend kijkje in de gecompliceerde wereld van architectuur en vastgoed in dit dynamische land.

John navigeerde deskundig door de huidige staat van wat hij de “Real Estate Winter” noemde. Oogverblindende statistieken benadrukten de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd, zoals de noodzaak om 55 jaar te werken om zich een appartement in Beijing te kunnen veroorloven. In Shanghai is de situatie niet veel anders, met een gemiddelde van 45 jaar inkomen dat nodig is om onroerend goed te kopen.

John deelde ook inzichten in de maatregelen die de regering neemt om de vastgoedontwikkelaarscrisis te beheersen die zich aan het ontvouwen is en die de Chinese economie aanzienlijk zou kunnen doen ontsporen, aangezien vastgoed 28% – 30% van China’s BBP uitmaakt (in tegenstelling tot Nederland, met ongeveer 7%).

John benadrukte het voornemen van de regering om in het hele land tot 4 miljoen woningen (250 miljoen vierkante meter!) te voltooien, die in aanbouw zijn door ontwikkelaars in financiële problemen. Dit initiatief voorziet niet alleen in de behoefte aan huisvesting, maar is ook cruciaal voor het ondersteunen van de economie.

Eind augustus bedroeg het gecombineerde vloeroppervlak van onverkochte woningen 648 miljoen vierkante meter, zo blijkt uit de laatste gegevens van het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS), wat neerkomt op 7,2 miljoen woningen, uitgaande van een gemiddelde woninggrootte van 90 vierkante meter.

Er was een interessante discussie over de nauwkeurigheid van een nog extremere schatting van He Keng, 81, een voormalig plaatsvervangend hoofd van het bureau voor de statistiek, die van mening is dat het huidige aantal leegstaande woningen “genoeg is voor 3 miljard mensen”. Op een bevolking van 1,4 miljard!

Of deze laatste beoordeling nu juist is of niet, John maakte overduidelijk dat er een echte transformatie nodig is om de vastgoedmarkt duurzamer te maken, en hij kwam met een interessante en elegante oplossing: Het “Plug-in Huis”. Dat zou de onbetaalbaarheid voor jongere potentiële kopers oplossen en tegelijkertijd veel bestaande leegstaande gebouwen hergebruiken door kleinere en mobiele eenheden te creëren die gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd.

De sessie liet ons nadenken over de toekomst van onroerend goed in China, de rol van overheidsinitiatieven en het potentieel voor duurzame oplossingen voor de enorme leegstand.

Dank aan iedereen die heeft deelgenomen en bijgedragen aan deze boeiende discussie. En we hopen je te mogen verwelkomen op onze volgende sessie in 2024.

English

Last Monday (December 11 2023) we successfully held another enlightening session of the VNC China Café, the place where professionals, dealing extensively with China, meet and share knowledge.

Under the headline “The Chinese property market – what is going on?” our guest, John van de Water, Founder and Owner of Next Architecture in Beijing, was interviewd by Lilian Kranenburg of the China Café. He provided us with a fascinating glimpse into the intricate world of architecture and real estate in this dynamic nation.

John expertly navigated through the current state of what he referred to as the “Real Estate Winter”. Eye-opening statistics highlighted the challenges faced by individuals, such as the need to work 55 years to afford an apartment in Beijing. In Shanghai, the situation is not significantly different, with an average of 45 years of income required to purchase property.

John also shared insights into mitigating actions the government is taking to manage the property developer crisis that is unfolding, and which could significantly derail the Chinese economy, with Real Estate making up 28% – 30% of China’s GDP (in contrast to the Netherlands, where real estate comprises around 7% of the GDP).

John highlighted the government’s intention to complete up to 4 million dwellings nationwide, which are under construction by developers in financial trouble, covering a substantial area of 250 million square meters. This initiative is not only a response to housing needs but is also critical for sustaining the economy.

As of the end of August, the combined floor area of unsold homes stood at 648 million square metres, the latest data from the National Bureau of Statistics (NBS) show, up to 7.2 million homes, based on the average home size of 90 square metres.

There was an interesting discussion around the accuracy of an even more extreme assessment made by He Keng, 81, a former deputy head of the statistics bureau, believing the current number of vacant homes are “enough for 3 billion people”. On a population of 1.4 billion!

Whether the last assessment is accurate or not, John made it abundantly clear that a real transformation is needed to make the real estate market more sustainable, and he provided an interesting and elegant solution: The “Plug-in House”. Which would solve unaffordability for younger potential buyers while reusing many existing empty buildings, by creating smaller and mobile units that can easily be installed.

The session left us pondering the future of real estate in China, the role of government initiatives, and the potential for sustainable solutions in the face of vast empty spaces.

Thank you to everyone who participated and contributed to this engaging discussion. And we hope to welcome you at our next session in 2024.

En, we namen afscheid van Joke Bruynzeel, co-organisator van het China Café sinds 2011. Wij zullen haar missen, maar zien haar graag als gast op de China Cafés terug.


We also said farewell to Joke Bruynzeel who has co-organised the China Cafés since 2011. We shall miss her but look forward to seeing her join us as a guest of the China Cafes.

Archief:

Doorstart van het China Café bij VNC op 11 september in Utrecht een groot succes!

Met 65 deelnemers, twee interessante sprekers en veel gelegenheid tot netwerken op een leuke centrale locatie in Utrecht, was het China Café dat op 11 september een doorstart had onder de vleugels van VNC, echt een succes te noemen.

Na een welkomstdrankje, aangeboden door de sponsor Holland Tecs, heette onze voorzitster Monique Knapen de Chinese en Nederlandse gasten van harte welkom. Bestuurslid Lianne Baaij kreeg vervolgens de vloer om een interview af te nemen met Brian Blömer, Partner en Head Corporate Service bij Moore Shanghai en Yuan Jin, Economic & Commercial Councellor van de Chinese ambassade. Onderwerp van gesprek was de achtste editie  van de Sino Benelux Business Survey, een initiatief van de Benelux Chamber of Commerce in China en Moore Shanghai. De resultaten geven een beeld van de prestaties en verwachtingen van Benelux bedrijven in Shanghai, met name vanuit de impact van de Covid-19 restricties en het zero-Covid beleid. Het beeld dat verschijnt is dat ondanks negatief sentiment over China, de afnemende groei van de Chinese economie en de moeilijkheden op de arbeidsmarkt, bedrijven blijven geloven in China omdat winsten worden behaald en groeipotentieel aanwezig is. Vanuit de Chinese overheid wordt een stimulerend beleid gevoerd om de consumentenmarkt vlot te trekken en om investeerders aan te trekken.

Na dit interview, dat ook op podcast gaat verschijnen, togen de China Café bezoekers naar de bar. Met een hapje en een drankje werd nog lang nagesproken, er werden nieuwe contacten gelegd en oude banden aangehaald. Al met al een gezellige, verbindende en informatieve avond.

In november zal het China Café weer neerstrijken in de Stadsbrasserie De Utrecht. Houd de nieuwsbrief in de gaten!