Administratieve gegevens van de vereniging:

  • Burg van Karnebeeklaan 6
  • 2585BB ’s-Gravenhage
  • Rechtspersoon: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  • KVK nr. 40530313
  • Rsin/ Fiscaalnummer 0044 85 397 
  • Website: www.vnc-china.nl
  • Email: info@vnc-china.nl

VNC-doelstelling:

1. De vereniging heeft ten doel de verspreiding van informatie en kennis over China en haar bevolking.
2. Zij wil een bijdrage leveren aan het tot stand komen van begrip van en kennis over China en daardoor werken aan het ontwikkelen van vriendschappelijke betrekkingen tussen de Nederlandse en Chinese bevolking.
3. De vereniging richt zich op alle lagen van de bevolking, alle instellingen en  organisaties, ongeacht hun politieke, godsdienstige of wereldbeschouwelijke opvattingen.
4. De vereniging is een zelfstandige organisatie en is niet gebonden aan enige partij of groepering.

Context, beleidsplan

De relatie van China met het Westen en dus ook Europa en Nederland staat onder druk. Geopolitieke spanningen ten gevolge van China’s stijgende economische en daaruit voortvloeiende politieke macht leiden tot een andere houding ten opzichte van China. Werd China tot ongeveer 2019 over het algemeen positief geschouwd en gewaardeerd, de laatste jaren is er een enorme verkoeling gaande op zowel politiek niveau en ook in publieke opinie.

De spanningen zijn het gevolg van ontwikkelingen aan beide zijden:

1) China is een economisch sterk land geworden en ambieert een leiderschap positie die bij deze economische macht past. Beijing ziet voor zichzelf een belangrijkere rol weggelegd op het internationale politieke toneel en diplomatiek wordt er de laatste jaren meer assertief opgetreden. China is actief buiten haar grenzen met niet aflatende beïnvloeding en 3 jaar zelf verkozen covid isolatie heeft verder bijgedragen aan onbegrip over het gebrek aan intenties van China, zich als een verantwoordelijke global leader te gedragen.

2) In het Westen is er een enorm wantrouwen ontstaan ten opzichte van China. Toen China nog een “eenvoudig” land was waar men goedkoop kon laten produceren, was China prima. Maar met de groeiende assertiviteit en rivaliteit is er politiek gekozen voor  en “de-risking” van de relatie met het Middle Kingdom. Dit uit zich in verschillende strategieën, waarvan een beperking van China’s toegang tot moderne technologieën de boventoon voert, alsmede een reductie van de economische afhankelijkheid. De groeiende assertiviteit heeft ook geleid tot een verslechterde publieke opinie. De pers is daar een afgeleide van en ook publieke opinie-gevoelige acties zoals het verbreken van (stedelijke) vriendschapsverbanden.

In deze veranderende wereld, is het belangrijk dat de VNC haar rol en doelstellingen verduidelijkt en waar mogelijk haar standpunten openbaart en uitdraagt.

De rol van de VNC in de nieuwe werkelijkheid

De statuten van de vereniging schrijven voor dat de VNC het doel heeft informatie en kennis over China te verspreiden. Deze basis doestelling blijft ook in de nieuwe werkelijkheid onveranderd.

Sterker nog, dit zou een nog belangrijkere rol moeten spelen voor de vereniging. En dat vraagt echter om een andere rol en aanpak van de VNC. Voor decennia, was onze rol gericht op het verbreiden van “vriendschap” tussen Nederland en China en het VNC heeft dit met succes gedaan. In het licht van de nieuwe politieke verhoudingen tussen China en de rest van de wereld is meer nodig. De spanningen tussen de VS en China en de Chinese opstelling in de oorlog in Oekraïne hebben bijgedragen aan een verslechterde publieke opinie in Nederland over China.

Hierbij moet worden opgemerkt dat in het algemeen het kennisniveau in Nederland over China beperkt is en daarom een vaak door wat eenzijdige berichtgeving in de pers aangewakkerde angst voor het “onbekende” en “slechte” China” bijdraagt aan deze verminderde opinie over China.

Inmiddels is er ook een tendens van ontkoppeling – een wens om minder afhankelijk te zijn van China. Vanuit de Nederlandse overheid houdt men de strategie aan dat we samenwerken waar kan, maar dat we ook alert moeten zijn en niet alles met China kunnen delen, China als “partner”, “concurrent” en “systeem rivaal”. Veiligheid en balans staan centraal in het handelen met China volgens onze Nederlandse overheid en van de Europese Unie.

De complexiteit rond China neemt dus toe en het is de mening van de VNC dat goede kennis over China juist nu meer van belang is dan tevoren. China is een te belangrijk land om te negeren, of onwetend mee om te gaan.

Algemeen
De Vereniging Nederland-China (VNC) slaat een brug tussen de culturen van beide landen en hun uiteenlopende levensstijlen en manieren van denken. De VNC vormt sinds 1977 een schakel tussen Nederland en China. De doelstelling van de vereniging is de contacten tussen beide landen te bevorderen. De VNC informeert belangstellenden over de Chinese samenleving en organiseert uiteenlopende activiteiten om de relatie tussen beiden landen te versterken

De VNC is een Nederlandse organisatie, niet gebonden aan enige maatschappelijke of politieke stroming en handelend vanuit een zelfstandige onafhankelijke, neutrale positie. De VNC werkt uitsluitend met vrijwilligers en bestaat uit leden en bedrijfsleden. Iedereen die geïnteresseerd is in de Chinese cultuur en samenleving kan lid worden. Het bedrijfslidmaatschap geldt voor bedrijven, instellingen, gemeenten en provincies die contacten in China hebben. Het VNC-bureau met een uitgebreid informatie- en documentatiecentrum bevindt zich in Den Haag.

De activiteiten die de VNC organiseert zijn zeer divers. Van een briefing tussen vakgenoten, tot een masterclass op de Beurs en een screening of première van een film. Maar ook het organiseren van een culturele evenementen zoals het Landelijk Chinees Nieuwjaar met de culturele uitwisselingen tussen muziekgroepen, kunstenaars, studiegroepen en bestuurders, workshops en tentoonstellingen, behoren tot de mogelijkheden die de VNC kan bieden.

VNC-doelstelling
De vereniging heeft ten doel de verspreiding van informatie en kennis over China en haar bevolking.
Zij wil een bijdrage leveren aan het tot stand komen van begrip van en kennis over China en daardoor werken aan het ontwikkelen van vriendschappelijke betrekkingen tussen de Nederlandse en Chinese bevolking.
De vereniging richt zich op alle lagen van de bevolking, alle instellingen en organisaties, ongeacht hun politieke, godsdienstige of wereldbeschouwelijke opvattingen. De vereniging is een zelfstandige organisatie en is niet gebonden aan enige partij of groepering.

Het Bestuur
Met zoveel activiteiten is het besturen van de vereniging soms geen makkelijke taak. Het lijkt daarbij wel eens dat er geen einde lijkt te komen aan hetgeen de bestuurders moeten doen. De vraag rijst, in hoeverre mag je dan van bestuursleden vragen om er nog een extra tandje bij te zetten. In de VNC is dat zeker het geval, zonder actieve bestuurders en werkgroepen gaat de vereniging niet leven. Het bestuur van de Verenging Nederland China (VNC) bestaat uit zeven leden. Statutair bestaat het verenigingsbestuur uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan de VNC en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Context
De relatie van China met het Westen en dus ook Europa en Nederland staat onder druk. Geopolitieke spanningen ten gevolge van China’s stijgende economische en daaruit voortvloeiende politieke macht leiden tot een andere houding ten opzichte van China. Werd China tot ongeveer 2019 over het algemeen positief geschouwd en gewaardeerd, de laatste jaren is er een enorme verkoeling gaande op zowel politiek niveau als ook in de publieke opinie.

De spanningen zijn het gevolg van ontwikkelingen aan beide zijden:

-China is een economisch sterk land geworden en ambieert een leiderschap positie die bij deze economische macht past. Beijing ziet voor zichzelf een belangrijkere rol weggelegd op het internationale politieke toneel en diplomatiek wordt er de laatste jaren meer assertief opgetreden. China is actief buiten haar grenzen met niet aflatende beïnvloeding en drie jaar zelf verkozen covid isolatie heeft verder bijgedragen aan onbegrip over het gebrek aan intenties van China, zich als een verantwoordelijke global leader te gedragen.

-In het Westen is er een wantrouwen ontstaan ten opzichte van China. Toen China nog een “eenvoudig” land was waar men goedkoop kon laten produceren, was China prima. Maar met de groeiende assertiviteit en rivaliteit is er politiek gekozen voor en “de-risking” van de relatie met het Middle Kingdom. Dit uit zich in verschillende strategieën, waarvan een beperking van China’s toegang tot moderne technologieën de boventoon voert, alsmede een reductie van de economische afhankelijkheid. De groeiende assertiviteit heeft ook geleid tot een verslechterde publieke opinie. De pers is daar een afgeleide van en ook publieke opinie-gevoelige acties zoals het verbreken van (stedelijke) vriendschapsverbanden.                     In deze veranderende wereld, is het belangrijk dat de VNC haar rol en doelstellingen verduidelijkt en waar mogelijk haar standpunten openbaart en uitdraagt.

De rol van de VNC in de nieuwe werkelijkheid
De statuten van de vereniging schrijven voor dat de VNC het doel heeft informatie en kennis over China te verspreiden. Deze basis doestelling blijft ook in de nieuwe werkelijkheid onveranderd.
Sterker nog, dit zou een nog belangrijkere rol moeten spelen voor de vereniging. En dat vraagt echter om een andere rol en aanpak van de VNC. In het licht van de nieuwe politieke verhoudingen tussen China en de rest van de wereld is meer nodig. De spanningen tussen de VS en China en de Chinese opstelling in de oorlog in Oekraïne hebben bijgedragen aan een veranderde publieke opinie in Nederland over China. Hierbij moet worden opgemerkt dat in het algemeen het kennisniveau in Nederland over China beperkt is en daarom een vaak door wat eenzijdige berichtgeving in de pers aangewakkerde angst bijdraagt aan de opinie over China. De complexiteit rond China neemt dus toe en het is de mening van de VNC dat goede kennis over China juist nu meer van belang is dan tevoren. China is een te belangrijk land om te negeren, of onwetend mee om te gaan.

Activiteiten die uitvloeien van deze beleidsvoornemens

-Bevorderen van constructieve dialoog en interactie met de Chinese gemeenschap

 in NL versterken

-VNC Lidmaatschap versterken en vernieuwen

-Versterken regionale afdelingen, spreiding bewerkstelligen

-Kunst en cultuuractiviteiten bevorderen en uitdragen 

-Stimuleren van een betere verbinding van cultuur en economie

-China Nu herdefiniëren naar digitale uitgave 

-Uitbouwen van het China Café 

Bevorderen van constructieve dialoog en interactie met de Chinese gemeenschap in NL versterken

Ondanks de veranderende geopolitieke verhoudingen is er een nog immer toenemende economische wederzijdse afhankelijkheid. 

Met een dagelijks handelsvolume van bijna 1 miljard euro tussen China en Europa, was China in 2022 de op twee na grootste partner voor de EU-uitvoer van goederen (9,0%) en de grootste partner voor de EU-invoer van goederen (20,8%). Van de EU-lidstaten was Nederland in 2022 de grootste importeur van goederen uit China. 

Nederland profiteert relatief veel van de Chinese handel in termen van uitvoer en werkgelegenheid. De handel met China stelt Nederlandse en Europese producenten daarnaast in staat om beter te concurreren op de wereldmarkt. In concrete termen zorgt de integratie van China in de wereldeconomie voor 2,6% meer export van Nederland naar het buitenland. 

Ook de samenwerking tussen Nederlands/Europese en Chinese kennisinstellingen heeft een bijdrage geleverd aan het Nederlands innovatie- en verdienvermogen, de verwerving van talent en kennis, en aan het uitwisselen van technologieën en ideeën ten behoeve van de gezamenlijk maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Hierbij blijft het noodzakelijk om een goede balans te vinden tussen de risico’s en de kansen. Ook is er een groeiend aantal Chinese bedrijven en werknemers die naar ons land komen. De relatie tussen NL-China staat onder druk en daarom is er juist nu behoefte aan kennis en dialoog.
De VNC moet zich actiever profileren als de belangrijkste vereniging in Nederland verantwoordelijk voor het creëren van begrip over elkaars positie en cultuur. 

VNC Lidmaatschap versterken en vernieuwen

Indien het de ambitie is van het VNC een leidende China-gerichte organisatie te zijn in Nederland, is het belangrijk een sterkere band op te bouwen met de Chinese gemeenschap in NL. Dit betekent het in kaart brengen van de leidende organisaties en personen in deze gemeenschap en daar waar mogelijk actief beleid voor en samen mee te ontwikkelen en allianties te creëren. 

In de nieuwe geopolitieke wereld is het belangrijk dat de VNC, gebaseerd op haar vernieuwde maatschappelijke rol ook haar lidmaatschap en de reden voor lidmaatschap tegen het licht houdt.  Zo is het belangrijk om de toekomst van de VNC te verzekeren door meer jongeren binnen te brengen in de organisatie. 

Ook is het belangrijk meer Chinese leden aan te trekken en een rol toe te bedelen. 

Versterken regionale afdelingen, spreiding bewerkstelligen 

In het verleden had de VNC regionale afdelingen, maar deze zijn vaak niet langer actief. Het bestuur stelt voor actief leden te werven in de regio’s en evenementen op te nemen in de kalender die buiten de Randstad plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk de verschillende organisaties te inventariseren en met hen te overleggen of deze organisaties interesse hebben zich onder de vlag van de VNC te scharen om als regionale VNC-afdeling beleid te ontwikkelen en activiteiten te ondernemen. In het huidige klimaat is de VNC van mening dat een sterkere samenwerking tussen verschillende groeperingen beter kan bijdragen aan de doelstellingen die de VNC nastreeft, en tegelijkertijd ziet het bestuur het belang niet alles in of vanuit de Randstad te organiseren maar ook activiteiten te versterken in de regio’s. 

Kunst en cultuuractiviteiten bevorderen en uitdragen

De kracht van de VNC is historisch het uitdragen van Chinese cultuur in Nederland, al of niet combinatie van kunst & cultuur met zakelijke belangen.  In de nieuwe werkelijkheid is het belangrijk dat de VNC deze historische rol niet uit het oog verliest. Weliswaar is er onder de Nederlandse bevolking op dit moment minder belangstelling voor China en haar cultuur, maar cultuur kan en moet een rol blijven spelen in het overbruggen van de kenniskloof. 

Stimuleren van een betere verbinding van cultuur en economie

Hoewel een culturele uitwisseling altijd centraal heeft gestaan voor de VNC, met het toenemen van een economische verwevenheid, vraagt de nieuwe werkelijkheid ook om een meer actieve benadering van de economische relaties tussen China en Nederland.  De VNC heeft zich in het verleden gericht op het bemiddelen tussen Chinese en Nederlandse partijen die het doel hebben economische banden te versterken en wederzijdse economische groei te stimuleren. Het post-covid tijdperk laat zien dat wij vaker worden benaderd voor degelijke activiteiten en ziet hiervoor ook een rol weggelegd. De vereniging zal actief haar relaties versterken met andere partijen op dit gebied, zoals met economische ontwikkelingsteams van ambassades en ministeries in Nederland en in het buitenland, branche, of werkgever organisaties en andere partijen die zich eveneens richten op het versterken van economische relaties tussen Nederland en China.

China Nu herdefiniëren naar digitale uitgave

Ons viermaal per jaar verschijnende periodiek “China Nu” speelt al sinds voor de oprichting van de VNC een belangrijke rol in het verspreiden van kennis over China en haar cultuur. Het blad wordt over het algemeen zeer gewaardeerd en bevat interessante informatie die elders niet beschikbaar is. Anno 2023 is besloten om China Nu in digitale vorm om te zetten, aangezien de kosten te veel drukken op de begroting. Per 1 januari 2024 zijn de tarieven, overeenkomstig het besluit van de Algemene Ledenvergadering (dd. 13 mei 2023) voor het eerst sinds 2012 aangepast vanwege de gestegen kosten. De nieuwe digitale editie van China Nu sluit aan bij de huidige tijd en maakt het mogelijk een groter bereik te realiseren. De tweede helft van het eerste kwartaal zal de nieuwe digitale editie uitkomen.

Uitbouwen van het China Café 

Het China Café wordt momenteel vier keer per jaar georganiseerd. Steeds met een spreker uit de actualiteit en uitgebreide gelegenheid tot netwerken in een informele setting (grand café). Gemiddeld trekt het China Café 40 tot 70 bezoekers, veelal afkomstig uit de zakenwereld, maar ook studenten, academici en andere Chinavolgers.  Voor het China Cafe is een permanente locatie geïdentificeerd, “Stadsbrasserie de Utrechter” centraal gelegen in Nederland.

Algemeen

De Vereniging Nederland-China (VNC) slaat een brug tussen de culturen van beide landen en hun uiteenlopende levensstijlen en manieren van denken. De VNC vormt sinds 1977 een schakel tussen Nederland en China. De doelstelling van de vereniging is de contacten tussen beide landen te bevorderen. De VNC informeert belangstellenden over de Chinese samenleving en organiseert uiteenlopende activiteiten om de relatie tussen beiden landen te versterken

De VNC is een Nederlandse organisatie, niet gebonden aan enige maatschappelijke of politieke stroming en handelend vanuit een zelfstandige onafhankelijke, neutrale positie. De VNC werkt uitsluitend met vrijwilligers en bestaat uit leden en bedrijfsleden. Iedereen die geïnteresseerd is in de Chinese cultuur en samenleving kan lid worden. Het bedrijfslidmaatschap geldt voor bedrijven, instellingen, gemeenten en provincies die contacten in China hebben. Het VNC-bureau met een uitgebreid informatie- en documentatiecentrum bevindt zich in Den Haag.

De activiteiten die de VNC organiseert zijn zeer divers. Van een briefing tussen vakgenoten, tot een masterclass op de Beurs en een screening of première van een film. Maar ook het organiseren van een culturele evenementen zoals het Landelijk Chinees Nieuwjaar met de culturele uitwisselingen tussen muziekgroepen, kunstenaars, studiegroepen en bestuurders, workshops en tentoonstellingen, behoren tot de mogelijkheden die de VNC kan bieden.

VNC-doelstelling 

De vereniging heeft ten doel de verspreiding van informatie en kennis over China en haar bevolking.
Zij wil een bijdrage leveren aan het tot stand komen van begrip van en kennis over China en daardoor werken aan het ontwikkelen van vriendschappelijke betrekkingen tussen de Nederlandse en Chinese bevolking.
De vereniging richt zich op alle lagen van de bevolking, alle instellingen en organisaties, ongeacht hun politieke, godsdienstige of wereldbeschouwelijke opvattingen. De vereniging is een zelfstandige organisatie en is niet gebonden aan enige partij of groepering.

Het Bestuur

Met zoveel activiteiten is het besturen van de vereniging soms geen makkelijke taak. Het lijkt daarbij wel eens dat er geen einde lijkt te komen aan hetgeen de bestuurders moeten doen. De vraag rijst, in hoeverre mag je dan van bestuursleden vragen om er nog een extra tandje bij te zetten. In de VNC is dat zeker het geval, zonder actieve bestuurders en werkgroepen gaat de vereniging niet leven. Het bestuur van de Verenging Nederland China (VNC) bestaat uit zeven leden. Statutair bestaat het verenigingsbestuur uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan de VNC en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Context

De relatie van China met het Westen en dus ook Europa en Nederland staat onder druk. Geopolitieke spanningen ten gevolge van China’s stijgende economische en daaruit voortvloeiende politieke macht leiden tot een andere houding ten opzichte van China. Werd China tot ongeveer 2019 over het algemeen positief geschouwd en gewaardeerd, de laatste jaren is er een enorme verkoeling gaande op zowel politiek niveau als ook in de publieke opinie.

De spanningen zijn het gevolg van ontwikkelingen aan beide zijden:

-China is een economisch sterk land geworden en ambieert een leiderschap positie die bij deze economische macht past. Beijing ziet voor zichzelf een belangrijkere rol weggelegd op het internationale politieke toneel en diplomatiek wordt er de laatste jaren meer assertief opgetreden. China is actief buiten haar grenzen met niet aflatende beïnvloeding en drie jaar zelf verkozen covid isolatie heeft verder bijgedragen aan onbegrip over het gebrek aan intenties van China, zich als een verantwoordelijke global leader te gedragen.

-In het Westen is er een wantrouwen ontstaan ten opzichte van China. Toen China nog een “eenvoudig” land was waar men goedkoop kon laten produceren, was China prima. Maar met de groeiende assertiviteit en rivaliteit is er politiek gekozen voor en “de-risking” van de relatie met het Middle Kingdom. Dit uit zich in verschillende strategieën, waarvan een beperking van China’s toegang tot moderne technologieën de boventoon voert, alsmede een reductie van de economische afhankelijkheid. De groeiende assertiviteit heeft ook geleid tot een verslechterde publieke opinie. De pers is daar een afgeleide van en ook publieke opinie-gevoelige acties zoals het verbreken van (stedelijke) vriendschapsverbanden.
In deze veranderende wereld, is het belangrijk dat de VNC haar rol en doelstellingen verduidelijkt en waar mogelijk haar standpunten openbaart en uitdraagt.

De rol van de VNC in de nieuwe werkelijkheid

De statuten van de vereniging schrijven voor dat de VNC het doel heeft informatie en kennis over China te verspreiden. Deze basis doestelling blijft ook in de nieuwe werkelijkheid onveranderd.
Sterker nog, dit zou een nog belangrijkere rol moeten spelen voor de vereniging. En dat vraagt echter om een andere rol en aanpak van de VNC. In het licht van de nieuwe politieke verhoudingen tussen China en de rest van de wereld is meer nodig. De spanningen tussen de VS en China en de Chinese opstelling in de oorlog in Oekraïne hebben bijgedragen aan een veranderde publieke opinie in Nederland over China. Hierbij moet worden opgemerkt dat in het algemeen het kennisniveau in Nederland over China beperkt is en daarom een vaak door wat eenzijdige berichtgeving in de pers aangewakkerde angst bijdraagt aan de opinie over China. De complexiteit rond China neemt dus toe en het is de mening van de VNC dat goede kennis over China juist nu meer van belang is dan tevoren. China is een te belangrijk land om te negeren, of onwetend mee om te gaan.

Activiteiten die uitvloeien van deze beleidsvoornemens

-Bevorderen van constructieve dialoog en interactie met de Chinese gemeenschap in NL versterken

-VNC Lidmaatschap versterken en vernieuwen

-Versterken regionale afdelingen, spreiding bewerkstelligen

-Kunst en cultuuractiviteiten bevorderen en uitdragen 

-Stimuleren van een betere verbinding van cultuur en economie

-China Nu herdefiniëren naar digitale uitgave 

-Uitbouwen van het China Café 

Bevorderen van constructieve dialoog en interactie met de Chinese gemeenschap in NL versterken

Ondanks de veranderende geopolitieke verhoudingen is er een nog immer toenemende economische wederzijdse afhankelijkheid. 

Met een dagelijks handelsvolume van bijna 1 miljard euro tussen China en Europa, was China in 2022 de op twee na grootste partner voor de EU-uitvoer van goederen (9,0%) en de grootste partner voor de EU-invoer van goederen (20,8%). Van de EU-lidstaten was Nederland in 2022 de grootste importeur van goederen uit China. 

Nederland profiteert relatief veel van de Chinese handel in termen van uitvoer en werkgelegenheid. De handel met China stelt Nederlandse en Europese producenten daarnaast in staat om beter te concurreren op de wereldmarkt. In concrete termen zorgt de integratie van China in de wereldeconomie voor 2,6% meer export van Nederland naar het buitenland. 

Ook de samenwerking tussen Nederlands/Europese en Chinese kennisinstellingen heeft een bijdrage geleverd aan het Nederlands innovatie- en verdienvermogen, de verwerving van talent en kennis, en aan het uitwisselen van technologieën en ideeën ten behoeve van de gezamenlijk maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Hierbij blijft het noodzakelijk om een goede balans te vinden tussen de risico’s en de kansen. Ook is er een groeiend aantal Chinese bedrijven en werknemers die naar ons land komen. De relatie tussen NL-China staat onder druk en daarom is er juist nu behoefte aan kennis en dialoog.
De VNC moet zich actiever profileren als de belangrijkste vereniging in Nederland verantwoordelijk voor het creëren van begrip over elkaars positie en cultuur. 

VNC Lidmaatschap versterken en vernieuwen

Indien het de ambitie is van het VNC een leidende China-gerichte organisatie te zijn in Nederland, is het belangrijk een sterkere band op te bouwen met de Chinese gemeenschap in NL. Dit betekent het in kaart brengen van de leidende organisaties en personen in deze gemeenschap en daar waar mogelijk actief beleid voor en samen mee te ontwikkelen en allianties te creëren. 

In de nieuwe geopolitieke wereld is het belangrijk dat de VNC, gebaseerd op haar vernieuwde maatschappelijke rol ook haar lidmaatschap en de reden voor lidmaatschap tegen het licht houdt.  Zo is het belangrijk om de toekomst van de VNC te verzekeren door meer jongeren binnen te brengen in de organisatie. 

Ook is het belangrijk meer Chinese leden aan te trekken en een rol toe te bedelen. 

Versterken regionale afdelingen, spreiding bewerkstelligen 

In het verleden had de VNC regionale afdelingen, maar deze zijn vaak niet langer actief. Het bestuur stelt voor actief leden te werven in de regio’s en evenementen op te nemen in de kalender die buiten de Randstad plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk de verschillende organisaties te inventariseren en met hen te overleggen of deze organisaties interesse hebben zich onder de vlag van de VNC te scharen om als regionale VNC-afdeling beleid te ontwikkelen en activiteiten te ondernemen. In het huidige klimaat is de VNC van mening dat een sterkere samenwerking tussen verschillende groeperingen beter kan bijdragen aan de doelstellingen die de VNC nastreeft, en tegelijkertijd ziet het bestuur het belang niet alles in of vanuit de Randstad te organiseren maar ook activiteiten te versterken in de regio’s. 

Kunst en cultuuractiviteiten bevorderen en uitdragen

De kracht van de VNC is historisch het uitdragen van Chinese cultuur in Nederland, al of niet combinatie van kunst & cultuur met zakelijke belangen.  In de nieuwe werkelijkheid is het belangrijk dat de VNC deze historische rol niet uit het oog verliest. Weliswaar is er onder de Nederlandse bevolking op dit moment minder belangstelling voor China en haar cultuur, maar cultuur kan en moet een rol blijven spelen in het overbruggen van de kenniskloof. 

Stimuleren van een betere verbinding van cultuur en economie

Hoewel een culturele uitwisseling altijd centraal heeft gestaan voor de VNC, met het toenemen van een economische verwevenheid, vraagt de nieuwe werkelijkheid ook om een meer actieve benadering van de economische relaties tussen China en Nederland.  De VNC heeft zich in het verleden gericht op het bemiddelen tussen Chinese en Nederlandse partijen die het doel hebben economische banden te versterken en wederzijdse economische groei te stimuleren. Het post-covid tijdperk laat zien dat wij vaker worden benaderd voor degelijke activiteiten en ziet hiervoor ook een rol weggelegd. De vereniging zal actief haar relaties versterken met andere partijen op dit gebied, zoals met economische ontwikkelingsteams van ambassades en ministeries in Nederland en in het buitenland, branche, of werkgever organisaties en andere partijen die zich eveneens richten op het versterken van economische relaties tussen Nederland en China.

China Nu herdefiniëren naar digitale uitgave
Ons viermaal per jaar verschijnende periodiek “China Nu” speelt al sinds voor de oprichting van de VNC een belangrijke rol in het verspreiden van kennis over China en haar cultuur. Het blad wordt over het algemeen zeer gewaardeerd en bevat interessante informatie die elders niet beschikbaar is. Anno 2023 is besloten om China Nu in digitale vorm om te zetten, aangezien de kosten te veel drukken op de begroting. Per 1 januari 2024 zijn de tarieven, overeenkomstig het besluit van de Algemene Ledenvergadering (dd. 13 mei 2023) voor het eerst sinds 2012 aangepast vanwege de gestegen kosten. De nieuwe digitale editie van China Nu sluit aan bij de huidige tijd en maakt het mogelijk een groter bereik te realiseren. De tweede helft van het eerste kwartaal zal de nieuwe digitale editie uitkomen.

Uitbouwen van het China Café 

Het China Café wordt momenteel vier keer per jaar georganiseerd. Steeds met een spreker uit de actualiteit en uitgebreide gelegenheid tot netwerken in een informele setting (grand café). Gemiddeld trekt het China Café 40 tot 70 bezoekers, veelal afkomstig uit de zakenwereld, maar ook studenten, academici en andere Chinavolgers.  Voor het China Cafe is een permanente locatie geïdentificeerd, “Stadsbrasserie de Utrechter” centraal gelegen in Nederland.

Statuten van de VNC

Download hier de statuten in PDF vorm.